Cenabı Hakk’ın buyurduğu üzere secde suresi her okunduğunda kendisine okuyan kişiye şefaat izni verirken, hataları için bir sevap yazılır.

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Elif lam mim
  2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn
  3. Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun
  4. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihı miv veliyyiv ve la şefiy’ efela tetezekkerun
  5. Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya’rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun
  6. Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym
  7. Ellezı ahsene külle şey’in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn
  8. Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn
  9. Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve ceale lekümüs sem’a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun
  10. Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı halkın cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun
  11. Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun
  12. Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim ınde rabbihim rabbena ebsarna ve semı’na fercı’na na’mel salihan inna mukınun
  13. Ve lev şi’na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeıyn
  14. Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta’melun
  15. İnnema yü’minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun
  16. Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed’une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun
  17. Fe la ta’lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a’yün cezaem bi ma kanu ya’melun
  18. E femen kane mü’minen ke men kane fasika la yestevun
  19. Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me’va nüzülem bi ma kanu ya’melun
  20. Ve emmellezıne feseku fe me’vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)
  21. Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun
  22. Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a’rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun
  23. Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl
  24. Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun
  25. İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun
  26. E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayat e fe la yesmeun
  27. E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl cüruzi fe nuhricü bihı zer’an te’kili mihü en’amühüm ve enfüsühüm e fe la yübsırun
  28. Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm sadikıyn
  29. Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun
  30. Fe a’rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun

 

Bir önceki yazımız olan Hacet ve Dilekler İçin Okunması Gereken Dua başlıklı makalemizde dilek duası ve hacet ve dilek duası hakkında bilgiler verilmektedir.

http://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/rabıta-yapan-genç.jpghttp://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/rabıta-yapan-genç-150x150.jpgadminTılsımlı Dualar
Cenabı Hakk’ın buyurduğu üzere secde suresi her okunduğunda kendisine okuyan kişiye şefaat izni verirken, hataları için bir sevap yazılır. Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim 2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn 3. Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun 4. Allahüllezı...